Uitbreiding van zorg

In het kort

Wat als extra aanpassingen op school niet voldoende is voor een leerling?
Of wat als school, leerling of ouders niet goed weten wat de leerling nodig heeft om te leren of zich goed te voelen? Het zorgteam van de school vraagt dan aan de leerling en zijn ouders toestemming om de hulp van het CLB in te schakelen. 

Het CLB-team gaat na wat de leerling nodig heeft om te leren, ontwikkelen, participeren. Hiervoor werkt het CLB-team samen met de leerling, zijn ouders en de school. De leerling of zijn ouders kunnen ook rechtstreeks aankloppen bij het CLB. Het CLB-team bekijkt dan met de leerling of zijn ouders welke zorg of aanpassingen nodig zijn.

Klik op een fase om verder te navigeren door het zorgcontinuüm.

Wat is het doel?

Beter zicht krijgen op het functioneren van een kind  binnen zijn context. Samen met leerling, ouders, schoolteam, CLB en eventueel andere actoren het aanbod beter afstemmen op de zorgvraag van de leerling.

Individuele leerlingenbegeleiding door het CLB kan in deze fase van uitbreiding van zorg verschillende vormen aannemen:

 • een handelingsgericht diagnostisch traject (HGD-traject) met inbegrip van ICF-CY,
 • informatie- en adviesverstrekking zonder HGD-traject (bv. informatie over studierichtingen, algemeen geldend advies over gezondheid en opvoeding),
 • begeleiding,
 • samenwerking met een netwerk.

Het doel van een HGD-traject?

Formuleren van:

 • langetermijnperspectief en concrete, middellange en kortetermijndoelen voor een leerling
 • onderwijs-, opvoedings- en ondersteuningsbehoeften van de leerling en zijn context
 • handelingsgericht advies dat gedragen wordt door alle betrokkenen
 • afspraken over plannen, handelen en evalueren van dat advies

Wie zit rond de tafel?

CLB heeft de regie in nauwe samenwerking met de leerling, de ouders en de school.

Teamtool

Op het einde van Fase 2 nodigt het CLB-team leerling, ouders en schoolteam uit voor een adviesgesprek. In dit gesprek wordt besproken:

 • wat de leerling nodig heeft om de leerdoelen te bereiken
 • welke aanpassingen voldoende en redelijk zijn voor school en leerling

Wanneer in de adviesfase van het HGD-traject (Fase 2) blijkt dat de aanpassingen die nodig zijn om een leerling binnen de school mee te nemen binnen een gemeenschappelijk curriculum ofwel niet redelijk ofwel onvoldoende zijn, wordt overgegaan naar een individueel aangepast curriculum.

Klik hier voor de volledige tekst uit het Algemeen Diagnostisch Procotol

Algemeen diagnostisch protocol

Voor sommige leerlingen volstaat de verhoogde zorg niet meer, de huidige begeleiding van de leerling in de schoolse situatie dreigt vast te lopen. Er is nood aan meer overzicht én bijkomende inzichten in het functioneren van de leerling binnen zijn school-, thuis- en leefcontext, in de wisselwerking hiertussen én in de mate van afstemming tussen de noden en het aanbod. In dit geval betrekt de school, steeds in overleg met de leerling en/of de ouders, het CLB-team. Leerlingen en ouders kunnen ook verkiezen rechtstreeks contact te zoeken met het CLB.

Het CLB-team treedt in de fase van uitbreiding van zorg meer op de voorgrond en neemt een meer actieve leerlingbegeleidende rol op[1].

Het CLB zet in deze fase bijkomende kernactiviteiten in: een handelingsgericht diagnostisch traject, handelingsgericht advies, begeleiding en draaischijffunctie. Deze verschillende kernactiviteiten worden afzonderlijk, gezamenlijk circulair of gelijktijdig ingezet. Het CLB richt zich hiervoor op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de individuele leerling en op de ondersteuningsbehoeften van de ouders en leerkracht(en). Het CLB begint hierbij niet van nul, er wordt steeds verder gebouwd op de reeds genomen ondersteuningsinitiatieven uit de brede basiszorg en de verhoogde zorg. De reeds ‘opgezette’ acties lopen ondertussen gewoon door. Samen met het schoolteam en de andere partners beoogt het CLB-team een optimalisering van de afstemming van het onderwijs- en opvoedingsaanbod op het functioneren van de leerling.

Specifieke diagnostische protocollen

Klik op een symbool in de afbeelding om meer te lezen over uitbreiding van zorg binnen de verschillende protocollen.

Aan de slag

Leer bij

Nog meer weten

 • Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding (LLB) in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding
 • Verdrag inzake de rechten van het kind
 • Algemene Intersectorale Richtlijn Diagnostiek van het Kwaliteitscentrum Diagnostiek en de Richtlijn Casusformulering
 • Pameijer, N., Denys, A., Timbremont, B., & Van de Veire H. (2018), Handelingsgericht werken. Samenwerken aan schoolsucces. Vlaamse editie. Leuven/Den Haag: Acco.
 • Pameijer N., Van Beukering T. (2019), Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs. Een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering. Leuven: Acco.
 • Schaubroeck, S. (2019). Klinisch oordeel: kritisch denken in de grijze zone. Caleidoscoop, 31(1), 10-19.
 • Lebeer J, Van de Veire H., Timbremont B., Denys A., Van Trimpont I. & Schraepen B., Anders kijken naar kinderen: naar een meer dynamische evaluatie van het functioneren van kinderen met een barrière bij leren en participeren, In: Zorgbreed, 2013.
 • Soenens B. & Vansteenkiste M. (2017), Vitamines voor groei, ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatietheorie. Leuven: Acco.
Inhoudsopgave

Vind sneller de inhoud waarin u geïnteresseerd bent op deze pagina:

 1. In het kort
 2. Teamtool
 3. Algemeen diagnostisch protocol
 4. Specifieke diagnostische protocollen
 5. Aan de slag
 6. Leer bij
 7. Nog meer weten