Handelen en evalueren

In het kort

Wat onder ‘Handelen en evalueren’ staat, zijn suggesties voor school, leerlingen, ouders, CLB… Essentieel is dat er gericht wordt gehandeld met het oog op het bevorderen van de ontwikkeling, participatie en het welbevinden van de leerling.

Het gericht handelen sluit aan bij vragen uit de integratie/aanbevelings- en adviesfase:

  • Welke doelen willen we bereiken?
  • Wat zijn de onderwijs-, opvoedings- en ondersteuningsbehoeften?
  • Welke aanpak is wenselijk, haalbaar, minimaal noodzakelijk?

Waar de regie van het diagnostisch traject bij het CLB-team ligt, neemt het schoolteam de regie op van het (verdere) zorgtraject op school, eventueel in overleg met externe partners. Binnen de draaischijffunctie zorgt het CLB, waar nodig, voor afstemming van de schoolinterne zorg op de externe zorg en omgekeerd.

Het concreet maken van het advies en verder planmatig uitwerken van acties op school is een gedeelde verantwoordelijkheid voor schoolteam, ouders en leerlingen. Binnen het traject wordt steeds gestreefd naar continuïteit in de zorg door het principe van gestapelde zorg toe te passen: voor zover nodig zetten de betrokken partners de effectieve maatregelen uit de onderliggende fasen van het zorgcontinuüm voort en wordt in overweging genomen of eventuele externe hulpverlening aanvullend kan zijn.

Klik hier voor de volledige tekst uit het Algemeen Diagnostisch Protocol

Inhoudsopgave

Vind sneller de inhoud waarin u geïnteresseerd bent op deze pagina:

  1. In het kort
  2. Aan de slag
  3. Leer bij
  4. Nog meer weten