Over Prodia

De verschillende onderwijs- en CLB-centrumnetten startten in het schooljaar 2007-2008 een project om diagnostische protocollen binnen onderwijs te ontwikkelen. De Vlaamse overheid ondersteunt dit door CLB-medewerkers vrij te stellen voor 4 voltijdse opdrachten. De stuurgroep vertegenwoordigt de verschillende onderwijsnetten en de CLB-centrumnetten. Ze bewaakt de doelstellingen en de planning door middel van regelmatige feedback en overleg met het Prodia-team.

Het Prodia-project

Het project protocollering diagnostiek is een netoverstijgend project van CLB’s en onderwijs.
Prodia streeft naar een meer gestandaardiseerde en kwalitatieve leerlingenbegeleiding binnen een continuüm van zorg.

Doelstellingen project

 • Ontwikkeling van handelingsgerichte diagnostische protocollen
  • ​voor gestandaardiseerde en gelijklopende leerlingenbegeleiding
  • wetenschappelijk onderbouwd
  • gedragen door onderwijs, CLB, overheid
  • in ruimer verhaal van zorg op school
 • ​Ondersteuning van CLB-implementatie van de protocollen via
  • ​deze website
  • Prodiabrief
  • het aanreiken van implementatiematerialen en -strategieën binnen inhoudelijke ondersteuning aan CLB-medewerkers van verschillende netten
  • netoverstijgende samenwerking rond de implementatie binnen CLB’s.

Doelstellingen diagnostische protocollen

 • Systematische en genuanceerde beeldvorming van
  • ​onderwijs- en opvoedingsbehoeften van leerling
  • ondersteuningsbehoeften van leerkracht(en) en thuiscontext
 • ​Formulering van adviezen voor optimaliseren van proces van afstemming tussen
  • ​onderwijs- en opvoedingsaanbod
  • zorgvraag van leerling

Doelgroep

Alle CLB-teams en schoolteams waarmee CLB’s samenwerken in Vlaanderen en Brussel, in gewoon en buitengewoon onderwijs, zowel op niveau basis- als secundair onderwijs.

Prodia-team en stuurgroep

Het Prodia-team realiseert de doelstellingen van het project.
De stuurgroep vertegenwoordigt de verschillende onderwijskoepels en –netten en de CLB-centrumnetten.
Ze bewaakt de doelstellingen en de planning door middel van regelmatige feedback en overleg met het Prodia-team.

Samenstelling Prodia-team

 • deeltijds gedetacheerde CLB-medewerkers
 • multidisciplinair en netoverstijgend

Prodia-projectmedewerkers

 • Sarah Schaubroeck (CLB GO!, coördinatie)
 • Laetitia Bokestael (Vrij CLB Netwerk)
 • Ann Van Rompaey (Vrij CLB Netwerk)
 • Els De Bondt (CLB GO!)
 • Marjolein Van Bogaert (Vrij CLB Netwerk)
 • Maaike Van Goethem (OVSG)

Voormalige projectmedewerkers

 • PBD OVSG: Stefan Potums
 • CLB GO!: Katia De Coussemaker, Geert Decraemer, Mia Fabry, Mart Nuyts, Sven Vervloet
 • CLB OVSG POV: Filip Bally, Edgard Cocquet, Vanessa De Boitselier, Brenda Deschacht, Sabine Baeyens
 • Vrij CLB: Veerle Breugelmans, Eva Coolen, Moniek De Keyser, Steven De Laet, Karlein Debaene, Liesbeth De Schutter, Tine De Vroede, Evelien De Waele, Marij Gielen, Marleen Milleville, Erik Vanherck, Lies Verlinde, Noortje Vervoort, Hilde Werrebrouck, Lieve Willems
 • VSKO: Christoph De Smedt, Brenda Deschacht, Erik Verhelst
 • VVKBuO: Ari Gozin

Samenstelling stuurgroep

 • vertegenwoordigers van de onderwijskoepels en -netten,
 • de pedagogische begeleidingsdiensten,
 • de CLB-centrumnetten,

Leden stuurgroep

 • Stefaan Jonniaux (voorzitter)
 • Sarah Schaubroeck (projectmedewerker, coördinatie)
 • Lotje De Spiegeleer (PBD GO!)
 • Karen Dobbelaere (PBD OVSG)
 • Karolien Elsen (PBD CLB OGO)
 • Tine Gheysen (Vrij CLB Netwerk)
 • Stefan Grielens (Vrij CLB Netwerk)
 • Marjolein Petit (PBD POV)
 • Stefanie Pieters (PBD CLB GO!)
 • Conny Vermandere (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

Historiek

Start project:

De verschillende onderwijskoepels en CLB-centrumnetten startten in het schooljaar 2007-2008 een project om diagnostische protocollen binnen onderwijs te ontwikkelen. De Vlaamse overheid ondersteunt dit door mensen vrij te stellen.

Publicaties

 • Schooljaar 2009-2010
  • Protocol Diagnostiek bij lees- en spellingproblemen en vermoeden van dyslexie
  • Algemeen deel Protocollering van Diagnostiek in leerlingenbegeleiding
 • Schooljaar 2010 – 2011
  • Protocol Diagnostiek bij rekenproblemen en vermoeden van dyscalculie
  • Protocol Diagnostiek bij vermoeden van zwakbegaafdheid en verstandelijke beperking
 • Schooljaar 2011 – 2012
  • Protocol Diagnostiek bij vermoeden van hoogbegaafdheid
 • Schooljaar 2012 – 2013
  • Protocol Diagnostiek bij vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling en/of vermoeden van een motorische ontwikkelingsstoornis
 • Schooljaar 2013-2014
  • Protocol Diagnostiek bij problemen in de spraak- en/of taalontwikkeling
  • Protocol diagnostiek bij gedrags- en/of emotionele problemen en het vermoeden van een (ontwikkelings)stoornis
 • Schooljaar 2014-2015
  • Algemeen Diagnostisch Protocol: een vernieuwde versie van het Algemeen deel
 • Schooljaar 2015-2016
  • ​Specifiek Diagnostisch Protocol lees- en spellingproblemen en dyslexie
  • Aanvulling Protocollen: Diagnostiek in het M-decreet
 • ​Schooljaar 2016-2017
  • ​Specifiek Diagnostisch Protocol wiskundeproblemen en dyscalculie
 • Schooljaar 2018-2019
  • ​Specifiek Diagnostisch Protocol Cognitief sterk functioneren
 • Schooljaar 2019-2020
  • ​Specifiek Diagnostisch Protocol Cognitief zwak functioneren
 • Schooljaar 2023-2024
  • Nieuw Algemeen Diagnostisch Protocol