Het Prodia-model

In het kort

Het Prodia-model is een algemeen diagnostisch model dat deel uitmaakt van het theoretisch deel van het Algemeen Diagnostisch Protocol. Het dient gebruikt te worden samen met de andere denkkaders. In uitbreiding van zorg ontdek je hoe het model wordt toegepast binnen het HGD-traject maar ook in brede basiszorg, verhoogde zorg en IAC/OV4 kan het model ondersteunend zijn. Het model omschrijft de algemene aspecten waar je bij elke leerling en context rekening mee houdt. Afhankelijk van de hulpvraag gebruikt de CLB-medewerker aanvullend ook andere theoretische modellen (zie theorie bij specifieke diagnostische protocollen).

De leerling leeft en ontwikkelt binnen een voortdurende wisselwerking met de schoolcontext enerzijds en de thuis- en leefcontext anderzijds. Deze drie bouwstenen van het Prodia-model beïnvloeden elkaar voortdurend. Aan de hand van het Prodia-model gaan CLB-teams op zoek naar een betere afstemming tussen wat de leerling nodig heeft en het aanbod op school, thuis, bij vrienden, in de bredere context… Deze afstemming is noodzakelijk zodat de leerling zijn doelen kan bereiken, zowel op korte termijn als op lange termijn (onderwijsdoelen en kwaliteit van leven).

Het Prodia-model loopt in lijn met de biopsychosociale visie die aan de basis ligt van ICF-CY. Door de integratie van de ICF-componenten en wetenschappelijke inzichten in het model, voedt het mee het handelingsgericht diagnostisch traject met inbegrip van ICF-CY:

 • De CLB-medewerker start bij de intake met een brede bevraging bij de leerling, ouders, school. Het model laat haar toe om het functioneren van de leerling in een breder kader te plaatsen en af te toetsen aan de wetenschap. Het model vestigt ook de aandacht op de beïnvloedende factoren en wisselwerking tussen de verschillende componenten binnen ICF-CY.
 • Tijdens de strategiefase vertrekt het CLB-team vanuit de ICF-clustering. Hierbij hanteert het team het Prodia-model om hypothesen te formuleren die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Het Prodia-model en ICF-CY ondersteunen CLB-medewerkers om de focus ruim te houden: alle bouwstenen worden onder de loep genomen en er wordt nagegaan of de externe bouwstenen thuis- en leefcontext en schoolcontext een positieve dan wel een negatieve invloed (ondersteunend of belemmerd) hebben op het functioneren van de leerling. Wat op het eerste zicht geen invloed lijkt te hebben, kan toch een belangrijke factor zijn.
 • Binnen de onderzoeksfase biedt het model een transfer tussen onderzoeksvragen en de wijze waarop deze onderzocht kunnen worden. Aan de hand van het Prodia-model bepalen CLB-medewerkers wie best te betrekken en welke onderzoeksmethodes best in te zetten om tot een antwoord te komen op de onderzoeksvragen. Bij het verwerken en interpreteren van onderzoeksresultaten ondersteunt het model om te komen tot een integratief beeld.
 • Door het hanteren van het Prodia-model krijgt het CLB-team in de integratie- en aanbevelingsfase een duidelijk zicht op relevante beïnvloedende factoren binnen het integratief beeld: welke hypothesen worden aanvaard, verworpen of aangehouden? Welke beïnvloedende factoren binnen de ICF-clustering zijn veranderbaar? Op deze manier kan het CLB-team op een kwaliteitsvolle manier doelen en bijhorende onderwijs-, opvoedings- en ondersteuningsbehoeften formuleren.
 • Een kwaliteitsvol advies heeft maar zin als de leerling, zijn ouders en schoolteam zich in het advies kunnen vinden. Door het Prodia-model en de bijhorende visualisatie te hanteren tijdens de adviesfase, laat de CLB-medewerker hen actief participeren. Tijdens het adviesgesprek is het een middel om te belichten welke weg de leerling reeds heeft afgelegd, om inzicht te bieden, om perspectief te geven, de positieve factoren te benadrukken en in samenspraak aanbevelingen voor leerling, ouders, school en partners te formuleren.

Klik hier om online meer te lezen over het Prodia-model. Klik hier om de volledige tekst in PDF te lezen.

Video

Aan de slag

° Afbeelding Prodia-modelTip: druk het model af op A3-formaat om te gebruiken tijdens overlegmomenten 

° Bijlage gespreksvoering binnen leerlingenbegeleiding

° Bijlage Observeren

° Klinisch kinderneurologisch onderzoek (website VWVJ)

° Invulblad Prodia-model

° Overzicht diagnostische materialen ADP

Leer bij

Kennisclip

Leermodules

Nog meer weten

Brede inspiratie over het functioneren van leerlingen op school en thuis kan je o.a. vinden in Caleidoscoop Magazine

Modellen uit de literatuurstudie waarop het Prodia-model is geïnspireerd

 • Bosmans G. (2014). Het universele noden model
 • Bronfenbrenner (2005). Het bio-ecologisch model
 • Chess & Thomas (1999). The Goodness of fit-model
 • Verschueren K. et al (2021) Model van cognitieve begaafdheid en talentontwikkeling
Inhoudsopgave

Vind sneller de inhoud waarin u geïnteresseerd bent op deze pagina:

 1. In het kort
 2. Video
 3. Aan de slag
 4. Leer bij
 5. Nog meer weten