IAC/OV4

Handelen en evalueren op basis van een IAC-verslag of OV4-verslag

In het kort

Wat als een leerling meer nodig heeft om te leren dan wat zijn school kan bieden? Wanneer het volgen van een gemeenschappelijk curriculum bijzonder moeilijk verloopt, kunnen het CLB-team, de leerling, zijn ouders en de school samen beslissen om een IAC-verslag of een OV4-verslag op te maken.

Leerlingen met een IAC-verslag of OV4-verslag kunnen les volgen in het gewoon onderwijs of in het buitengewoon onderwijs. Inschrijven in het gewoon onderwijs gebeurt onder ontbindende voorwaarde. De leerlingen kunnen ook deeltijds in het gewoon en buitengewoon onderwijs les volgen. Bij leerlingen in het buitengewoon onderwijs wordt steeds nagegaan of inclusie of deeltijds les volgen in het gewoon onderwijs mogelijk is.

Leerlingen met een OV4-verslag volgen het gemeenschappelijk curriculum met intensieve leersteun in het gewoon secundair onderwijs of het gemeenschappelijk curriculum binnen opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs.

Klik op een fase om verder te navigeren door het zorgcontinuüm.

GC of IAC? Wat betekent dit?

Een gemeenschappelijk curriculum (GC) wil zeggen dat de leerling de leerdoelen volgt van de groep waarin hij zit. De leerdoelen zijn wat de leerling moet kennen en kunnen om een diploma of studiebewijs te halen of aan te sluiten op het vervolgonderwijs.


Een individueel aangepast curriculum (IAC) wil zeggen dat leerdoelen op maat van de leerling worden opgesteld en hij de doelen van het gemeenschappelijk curriculum niet hoeft te halen.

Algemeen diagnostisch protocol

Binnen leerlingenbegeleiding vertrekt elke zorg voor een leerling steeds vanuit een geïntegreerde en holistische benadering van de vier begeleidingsdomeinen en dit vanuit een continuüm van zorg. De school doet in de eerste plaats alle aanpassingen die nodig zijn voor de leerling[1]. Toch zijn er leerlingen waarbij het volgen van een gemeenschappelijk curriculum bijzonder moeilijk verloopt.

In deze situaties stelt het CLB – na een handelingsgericht diagnostisch traject waarbij overleg met alle betrokken partners centraal staat – een IAC-verslag of OV4-verslag op[2]. Met een IAC-verslag of een OV4-verslag kan de leerling zowel terecht in een school voor gewoon als in een school voor buitengewoon onderwijs.

Binnen het traject wordt gestreefd naar continuïteit in de zorg door het principe van Geschakelde zorg[3] toe te passen: voor zover nodig zetten de betrokken partners effectieve aanpassingen uit de andere fasen van het zorgcontinuüm voort en er wordt in overweging genomen of eventuele externe hulpverlening aanvullend kan zijn. Het opmaken van een IAC-verslag of een OV4-verslag kan een schoolverandering inhouden. Door in te zetten op een warme overdracht bevorderen scholen het voortzetten van wat werkt voor de leerling. Binnen een diverssensitieve leeromgeving[4] streven alle betrokkenen ernaar om het aanbod in die mate te differentiëren dat ze kunnen inspelen op het potentieel en op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van elke leerlingx[5]. Het doel is om leerlingen zoveel mogelijk samen met leeftijdsgenoten te laten participeren in een inclusieve schoolomgeving. Scholen voor zowel gewoon als buitengewoon onderwijs leveren systematisch inspanningen om een meer inclusieve leeromgeving te creëren[6]. Dit doen ze binnen buitengewoon onderwijs door aandacht te geven aan een mogelijke (gedeeltelijke) terugkeer naar het gewoon onderwijs voor het volgen van een gemeenschappelijk of individueel aangepast curriculum en binnen gewoon onderwijs door een faire afweging van de redelijkheid van aanpassingen voor het volgen van een gemeenschappelijk of individueel aangepast curriculum en waar aangewezen de mogelijkheid tot gedeeltelijke lesbijwoning in buitengewoon onderwijs.

Klik hier voor de volledige tekst uit het Algemeen Diagnostisch Protocol

Specifieke diagnostische protocollen

Klik op een symbool in de afbeelding om meer te lezen over IAC/OV4 binnen de protocollen waarvoor dit onderdeel is uitgewerkt.

Aan de slag

Leer bij

Nog meer weten

Inhoudsopgave

Vind sneller de inhoud waarin u geïnteresseerd bent op deze pagina:

  1. In het kort
  2. Algemeen diagnostisch protocol
  3. Specifieke diagnostische protocollen
  4. Aan de slag
  5. Leer bij
  6. Nog meer weten