Verhoogde zorg Spraak en taal

Hoe kan een school omgaan met leerlingen die meer zorg nodig hebben op vlak van taal en spraak?

Via een zorgoverleg wordt de reeds aanwezige informatie rond de spraak en – taalontwikkeling van een leerling of een groepje leerlingen in kaart gebracht. Het kan bijvoorbeeld gaan om onduidelijk spreken, angst bij het spreken, heesheid, stotteren, beperkte woordenschat … Er wordt over gewaakt dat ook de positieve aspecten en stimulerende factoren aan bod komen. Het zorgteam dient hiervoor voldoende op de hoogte te zijn van de mijlpalen en de normale variantie in de spraak- en taalontwikkeling. Informatie verzamelen gebeurt door kwaliteitsvolle observatie, afname van toetsen, het gebruik van kijkwijzers, het voeren van gesprekken met ouders, de leerkracht én eventueel met de leerling. Om een brede kijk op leerlingen te houden, wordt er met alle mogelijke informanten gesproken en gericht geobserveerd in zoveel mogelijk situaties.

Op basis van de verzamelde informatie kan het zorgteam doelen, onderwijs- en opvoedingsbehoeften formuleren. Hierbij vertrekt het zorgteam vanuit de leerplandoelen. Waar nodig worden langetermijndoelen opgesplitst in kleinere, haalbare doelen. De leerkracht en de ouders kunnen ook ondersteuningsbehoeften hebben om de leerling te helpen de vooropgestelde doelen te bereiken.

Heel wat problemen op het vlak van spraak- en taalontwikkeling kunnen, tot op zekere hoogte, schoolintern worden aangepakt en opgevolgd. De leerkracht is dé spilfiguur binnen de ondersteuning en begeleiding in de klas. Toch kan er samen met de ouders worden gekozen voor een externe samenwerking om de spraak- en taalontwikkeling van de leerling zo goed mogelijk te ondersteunen. Hierbij wordt het CLB steeds betrokken.

Tussentijdse gesprekken en evaluaties met de leerling zijn belangrijk om ondersteuning te geven of bij te sturen wanneer dit nodig is. Tijdens de evaluatie stelt men zich de vraag of het een geïsoleerd probleem is of kadert binnen een ruimere problematiek, bijvoorbeeld in combinatie met problemen op andere ontwikkelingsgebieden.

Klik hier voor de volledige tekst van Verhoogde zorg bij het protocol Spraak en taal of ga naar de protocolpagina.