Brede basiszorg Cognitief Functioneren

Leerlingen verschillen onderling sterk in hun cognitieve ontwikkeling en schoolse vaardigheden.   

Het gevoerde beleid op school houdt rekening met de heterogeniteit tussen leerlingen, ook binnen de groep leerlingen met een verstandelijke beperking of met zeer sterke cognitieve mogelijkheden. Verschillen kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met het leerlinggebonden profiel van cognitieve vaardigheden en/of de mate van adaptief gedrag. Voor sommige leerlingen kunnen (eventueel tijdelijk) aangepaste leerdoelen aangewezen zijn om hen uit te dagen in overeenstemming met hun niveau van schoolse vaardigheden en interesses.

De leerkracht daagt alle leerlingen uit in hun zone van naaste ontwikkeling, bevestigt en erkent hun geleverde inspanningen - ongeacht het resultaat - biedt hen leerkansen en mogelijkheden om te leren uit hun fouten en vraagt zich af welke bijkomende feedback hen verder zal brengen in hun leer- en ontwikkelingsproces. Zo stimuleert procesgerichte feedback de ontwikkeling van een growth mindset, waardoor leerlingen doorzetten bij uitdagingen en zich zullen inspannen om hun vaardigheden verder te ontwikkelen.

De school heeft niet alleen aandacht voor lage versus hoge prestaties, maar ook voor andere relevante gegevens over competenties van leerlingen en voor signalen dat ze het moeilijk hebben, zoals frequente huilbuien, agressie of uitstelgedrag. Reeds genomen maatregelen, aanpassingen aan de leerstof of specifieke (leer)doelen die voor een leerling of een groep leerlingen zijn uitgewerkt, worden regelmatig geëvalueerd. Daarbij is er specifieke aandacht voor de effecten van deze maatregelen en eventuele bijsturingen.

Voor de motivatie van een leerling en het verwerven van eigenaarschap over zijn eigen leerproces is het belangrijk dat de leerling een goed zicht heeft op zijn (leer)doelen, onderwijs- en opvoedingsbehoeften, leervorderingen en leerweg.

Door in te zetten op het constructief samenwerken met ouders versterkt de school de ouderbetrokkenheid en ander onderwijsondersteunend gedrag.

Klik hier voor de volledige (gemeenschappelijke) tekst van de Brede basiszorg binnen de protocollen Cognitief functioneren of ga naar de protocolpagina van Cognitief zwak functioneren of Cognitief sterk functioneren.